Dopasowanie biznes-IT Przekierowano ze strony: Business-IT Alignment ang. Business IT Alignment, Business/IT Alignment

Dopasowanie biznes-IT - proces zapewniający integrację strategii IT ze strategią przedsiębiorstwa, dopasowanie do tych strategii: technologii, struktur, procesów, umiejętności pracowników i komunikacji między biznesem a IT oraz czynniki ludzkie i uczenie się organizacji. Powszechnie akceptowania jest definicja profesora Jerry'ego N. Luftmana, zgodnie z którą dopasowanie biznes-IT to zastosowanie IT w odpowiedni sposób i w odpowiednim czasie, w harmonii ze strategią, celami i potrzebami biznesu.

Spis treści

Aspekty dopasowania

Rozpatruje się dwa aspekty dopasowania:
 • dopasowanie IT do biznesu - wsparcie przez technologie informacyjne realizacji strategii biznesowej,
 • dopasowanie biznesu do IT - zmiana lub modyfikacja strategii biznesowej w efekcie umiejętnego zastosowania technologii informacyjnych, przez co technologie informacyjne stają się podstawą budowania nowych kompetencji wyróżniających biznes.


Proces dopasowania

Dopasowanie biznes-IT to ciągły proces podążający za:
 • zmianami w przedsiębiorstwie,
 • zmianami w otoczeniu,
 • zmianami technologicznymi.
Jego realizacja wynika z dążenia do dopasowania wyższego niż konkurenci. Dopasowanie powinno być adekwatne do potrzeb biznesu, stąd wynikają różne etapy dopasowania.

Etapy dopasowania

Doświadczenia Kaplana i Nortona wskazują, że typowe działy IT przechodzą przez etapy zaspokajania kolejnych potrzeb biznesu:
 • osiągnięcie doskonałości operacyjnej,
 • tworzenie i wspieranie relacji jednostek budżetowych,
 • dostarczenie strategicznego wsparcia dla biznesu.


Osiągnięcie doskonałości operacyjnej polega na umożliwieniu przez dział IT dostępu do odpowiednich informacji na czas oraz na zapewnieniu niezawodności aplikacji i infrastruktury po umiarkowanym koszcie. IT koncentruje się w tym przypadku na efektywnym kosztowo oferowaniu podstawowych usług, głównie dostępu do aplikacji transakcyjnych automatyzujących proste, powtarzalne operacje.

Tworzenie i wspieranie relacji jednostek budżetowych objawia się tym, że dział IT staje się zaufanym doradcą menedżerów operacyjnych w zakresie rozwoju rozwiązań It ukierunkowanych na poprawę zyskowności oraz satysfakcji klientów poszczególnych jednostek biznesowych. Na tym etapie IT koncentruje się na dostarczaniu aplikacji analitycznych i odpowiedniej infrastruktury, umożliwiających przeprowadzenie analiz i interpretacji oraz dzielenie się wiedzą.

Dostarczenie strategicznego wsparcia dla biznesu – można mówić o tym etapie, gdy dział IT oferuje innowacyjne rozwiązania oparte na technologii, które pomagają jednostkom biznesowym zdobywać przewagę konkurencyjną. W tym przypadku dział IT skupia się na rozwoju aplikacji transformacyjnych i infrastruktury z nimi powiązanej, które zmieniają model konkurowania przedsiębiorstwa.

Modele dopasowania biznes-IT

 • Model dopasowania strategicznego (ang. Strategic Alignment Model - SAM) - opublikowany w 1993 r., autorami są J.C. Henderson i N. Venkatraman. Jest traktowany jako punkt wyjścia do bardziej zaawansowanych rozważań teoretycznych i zastosowań praktycznych.
 • Model dojrzałości dopasowania strategicznego (ang. Strategic Alignment Maturity Model - SAMM) - opublikowany w 1996 r., autorem jest J.N. Luftman. Opiera się na zależnościach wpływających na dojrzałość dopasowania zaobserwowanych podczas badań na dużej grupie przedsiębiorstw. Znacznie rozszerza zakres SAM oraz go operacjonalizuje – jest zdecydowanie bardziej praktyczny, a tym samym użyteczny. Pozwala na pomiar dopasowania i oraz zarządzanie nim.
 • Mapa strategii IT (ang. IT Strategy Map) - będąca rozwinięciem strategicznej karty wyników, autorami są Robert S. Kaplan i David P. Norton. Pozwala określić, w których obszarach przedsiębiorstwa występuje luka strategicznego dopasowania IT, przejawiająca się brakiem aplikacji i/lub infrastruktury IT wymaganych do skutecznej realizacji strategii przedsiębiorstwa.


Wpływ dopasowania biznes-IT

 • Zwiększenie efektywności inwestycji w IT. Dopasowanie biznes–IT sprzyja większej efektywności inwestycji w IT, a to z kolei pozwala na poprawę wyników przedsiębiorstwa.
 • Wsparcie w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej dzięki odpowiedniemu zastosowaniu IT.
 • Zapewnienie elastycznego reagowania na nowe możliwości biznesowe i technologiczne.


Przyczyny trudności w dopasowaniu

 • Brak uniwersalnego sposobu na osiągnięcie dopasowania biznes-IT.
 • Nienadążanie ze zmianami „miękkimi” za zmianami technologii.
 • Trudności w pomiarze stopnia dopasowania biznes-IT.


Zobacz też

Bibliografia

 • Business/IT alignment, Wikipedia en
 • J.C. Henderson, N. Vankatraman: Strategic Alignment: Leveraging Information Technology for Transforming Organizations, IBM Systems Journal, 1993, Vol. 32, No. 1.
 • T. Brier, J.N. Luftman, R. Papp: Enablers and Inhibitors of Business-IT Alignment, Communications of the Association for Information Systems, 1999, Vol. 1, Art. 11
 • R. Papp (red.): Strategic Information Technology. Opportunities for Competitive Advantage, Idea Group Publishing, Hershey 2001
 • R.S. Kaplan, D.P. Norton: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 • J.N. Luftman: Competing in the Information Age. Aling in the Sand, Oxford University Press, new York 2003
 • Remigiusz Orzechowski: Badanie wartości przedsiębiorstwa z wykorzystaniem IT, SGH, Warszawa 2008
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.