Budżet projektu ang. project budget

Budżet projektu - plan dochodów i wydatków. Ilość określonego zasobu, w szczególności pieniędzy, przeznaczona na realizację projektu.

Charakterystyka

Sporządzenie budżetu projektu inwestycyjnego jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych etapów przeprowadzenia projektu. Wiąże się ono z celowym uszczupleniem zasobów, które ma w przyszłości wygenerować dodatnie strumienie pieniężne.

Etapy budżetowania

Przygotowanie budżetu ze względu ma jego istotność jest procesem złożonym i najczęściej składa się z kilku etapów.

Pierwszym etapem jest wyznaczenie długookresowych celów i poszukiwanie nowych możliwości zainwestowania posiadanych zasobów. Cele długookresowe mają służyć osobom podejmującym decyzje inwestycyjne jako przesłanki w ich podejmowaniu. Z kolei poszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych wiąże się z posiadaniem przez firmę dobrego systemu, który pozawala na znajdowanie najlepszych propozycji i przekazywanie ich szczeblowi decyzyjnemu. Oczywiście to, jak bardzo system ten jest rozbudowany i jak dużo szczebli decyzyjnych musi przejść taki projekt, zależy od wielkości firmy.

Kierownictwo firmy może ułatwić podjęcie decyzji o zaangażowaniu w projekt inwestycyjny wykorzystując klasyfikację projektów według jednej lub kilku cech. Najczęściej spotykane kryteria klasyfikacji to:
  1. wielkość - chodzi tu o określenie ważności projektów i ustalenie zasad ich przyjmowania w zależności od nakładów rzadkich zasobów przeznaczanych na nie
  2. rodzaj korzyści
  3. stopień współzależności projektów - może on wynikać z następujących przyczyn:
  4. przyjęcie projektu A wyklucza przyjęcie projektu B (projekty wzajemnie się wykluczające)
  5. przyjęcie projektu A zwiększa korzyści płynące z projektu B (projekty komplementarne)
  6. przyjęcie projektu A zmniejsza rentowność projektu B (projekty substytucyjne)
Powyższe klasyfikacje nie są jedynymi możliwymi, jednak można je spotkać najczęściej.

Drugim etapem przygotowania budżetu jest prognozowanie strumieni pieniężnych. Dokonuje się go już w momencie pojawienia się propozycji. Szacunki, zanim trafią do budżetu, muszą być najpierw zweryfikowane. Niemniej jednak wysokość i terminy przyszłych strumieni są niepewne przy sporządzaniu budżetu, jak również przez cały okres życia produktu.

Trzecim etapem jest ocena porealizacyjna. W praktyce bywa ona często pomijana. Jednak jest ona istotna, gdyż pomaga usprawnić podejmowanie przyszłych decyzji dzięki ocenie poprzednich projektów. Jej podstawowa funkcja polega na usprawnianiu procesu prognozowania i funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 25 października 2015 r.