Bezrobotny

Bezrobotny – osoba zdolna do podjęcia zatrudnienia, która nie jest zatrudniona, nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wykonuje innej pracy zarobkowej. Dodatkowo osoba taka w ciągu ostatnich czterech tygodni aktywnie poszukiwała pracy, czyli podjęła wysiłek, aby tę pracę znaleźć (np. odbywała rozmowy kwalifikacyjne) lub została czasowo zwolniona z pracy i oczekuje, że będzie wezwana do podjęcia zatrudnienia, albo ma się zgłosić do pracy w ciągu najbliższego miesiąca.[1]

Definicja według ustawyw rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[2] bezrobotny to osoba, która:
  • ukończyła 18 rok życia (pełnoletnia);
  • nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn;
  • aktualnie nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia lub nie jest skierowana na szkolenie przez PUP;
  • jest zameldowana lub pozostaje w Polsce legalnie lub jej pobyt może zostać zalegalizowany (azyl polityczny, karta stałego lub czasowego pobytu, obywatele UE).


Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.