Wskaźnik B/C Przekierowano ze strony: Benefits to Costs ratio ang. Benefits to Costs ratio, BCR

Wskaźnik B/C - wskaźnik służący do efektywnej ewaluacji projektów inwestycyjnych. Wyraża się stosunkiem zdyskontowanych przychodów z projektu do zdyskontowanych wydatków.

Spis treści

Obliczanie

Wskaźnik oblicza się na podstawie przepływów pieniężnych wyliczonych dla NPV, jako stosunek korzyści do kosztów ekonomicznych.gdzie:
 • B - strumień korzyści ekonomicznych generowanych przez projekt w poszczególnych latach przyjętego horyzontu czasowego analizy,
 • C - strumienie kosztów ekonomicznych generowanych przez projekt w poszczególnych latach przyjętego horyzontu czasowego analizy,
 • n - horyzont czasowy,
 • r - przyjęta ekonomiczna stopa dyskontowa,
 • a - współczynnik dyskontowy wyznaczony jako:
Interpretacja

Jeżeli:
 • B/C > 1 - projekt generuje więcej korzyści niż kosztów,
 • B/C < 1 - projekt generuje więcej kosztów niż korzyści,
 • B/C = 1 - korzyści są równe kosztom.


Interpretacja rezultatów jest prosta, podobnie jak w standardowej analizie finansowej. Jednakże rezultaty są interpretowane z punktu widzenia podejmującego decyzje, który reprezentuje społeczeństwo, a nie inwestora.

Kryteria wyboru

Kryteria wyboru (gdzie i - społeczna stopa dyskontowa) projektów na podstawie analizy kosztów i korzyści:

 • ENPV > 0, to ERR > i oraz B/C > 1 - projekt efektywny z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego, ponieważ jego wdrożenie przyczyni się do zwiększenia ogólnego dobrobytu.
 • ENPV < 0, to ERR < i oraz B/C < 1 - projekt nieefektywny z punktu widzenia społeczno-ekonomicznego, ponieważ jego wdrożenie nie przyczyni się do zwiększenia ogólnego dobrobytu.
 • ENPV = 0, to ERR = i oraz B/C = 1 - projekt w którym wartość korzyści społeczno-ekonomicznych jest równa wartości kosztów społeczno-ekonomicznych.


Rygorystyczne przestrzeganie analizy tych wskaźników oznacza, że projekt nie powinien otrzymać wsparcia, jeśli nie spełnia powyższych warunków. Jednak w niektórych przypadkach podejmujący decyzje może uzasadnić realizację projektu, dla którego wskaźniki ENPV i ERR nie są zadowalające. Jednym z powodów jest to, że wskaźniki mogą niedoszacowywać ekonomicznej efektywności projektu, jeśli nie jest możliwe oszacowanie i wycena znaczących pozytywnych efektów zewnętrznych. Drugi przypadek dotyczy projektów, których celem jest zaspokojenie podstawowych potrzeb człowieka, nawet pomimo bardzo niekorzystnych wskaźników projekt zostanie zrealizowany.

Zobacz też

Bibliografia

 • Wskaźnik B/C na Encyklopedii Zarządzania
 • A. Drobniak: Ocena Projektów Publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 • W. Rogowski: Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, Przewodnik, Fundusz Strukturalny-EFRR, Fundusz Spójności i ISPA.
ostatnia modyfikacja 24 października 2015 r.