Stan odniesienia (ITIL) Przekierowano ze strony: Baseline (ITIL) ang. baseline

Stan odniesienia - w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition), obraz używany jako stan referencyjny. Wiele takich obrazów może być tworzonych i rejestrowanych, ale tylko niektóre z nich będą używane jako stan odniesienia.[1] Na przykład:
  • stan odniesienia dotyczący modelu ITSM (ang. ITSM Baseline) może być punktem startowym mierzenia efektów realizacji planu doskonalenia usługi (ang. SIP);
  • wydajność odniesienia może być wykorzystywana do mierzenia zmian, jakie zachodzą w działaniu usługi informatycznej w trakcie jej cyklu życia;
  • konfiguracja odniesienia może być wykorzystywana jako część planu wycofania (ang. back-out), aby umożliwić odtworzenie infrastruktury informatycznej do znanej konfiguracji, jeśli zmiana bądź wersja nie powiodły się.

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.