Konto bilansowe Przekierowano ze strony: Balance sheet account ang. balance sheet account

Konto bilansowe – konta księgowe, które służą do rejestracji stanu i zmian składników bilansu, tj. środków gospodarczych i źródeł ich finansowania (aktywów i pasywów). Zadaniem kont bilansowych jest:
 • przejęcie stanów początkowych z bilansu otwarcia (bilansu początkowego),
 • ujęcie zmian tych stanów spowodowanych zaistniałymi operacjami gospodar­czymi,
 • wykazanie stanów końcowych poszczególnych składników aktywów i pasywów celem prezentacji ich w bilansie zamknięcia (bilansie końcowym).

Spis treści

Podział kont bilansowych

Konta bilansowe dzielimy na:
 • aktywne - ewidencjonowanie stanu i zmian aktywów np. materiałów. Stan początkowy zapisujemy po stronie debetowej. Wzrost wartości rejestrujemy po stronie debetowej, a zmniejszenie po stronie kredytowej,
 • pasywne - zwiększenie (po stronie kredytowej) lub zmniejszenie (po stronie debetowej konta) stanu pasywów,
 • aktywno-pasywne - służą do rejestracji operacji, zarówno zmiany po stronie aktywów jak i pasywów.


Salda końcowe tych kont na koniec roku obrotowego przenosi się do bilansu.

Zasady funkcjonowania kont bilansowych

Aktywa i pasywa ujęte są w bilansie na zasadzie przeciwstawności, co pociąga za sobą konsekwencję przeciwstawnego funkcjonowania kont aktywów i pasywów.

Zasady funkcjonowania kont aktywów:
 1. Po stronie debetowej zapisywany jest stan początkowy danego składnika pochodzący z bilansu otwarcia oraz wszystkie jego zwiększenia w ciągu roku obrotowego.
 2. Po stronie kredytowej zapisywane są wszystkie zmniejszenia danego skład­nika bilansu zaistniałe w ciągu roku obrotowego.
 3. Obrót debetowy kont aktywów jest większy lub równy obrotowi kredytowemu.
 4. Saldo końcowe kont aktywów jest debetowe (zapisywane dla równowagi po stronie kredytowej) lub nie występuje.


Zasady funkcjonowania kont pasywów:
 1. Strona debetowa rejestruje zmniejszenie w ciągu roku danego składnika bilansu.
 2. Po stronie kredytowej zapisujemy stan początkowy oraz wszelkie zwięk­szenia składnika bilansu w ciągu roku obrotowego.
 3. Obrót kredytowy kont pasywów jest większy lub równy obrotowi debetowemu.
 4. Saldo końcowe kont pasywów jest kredytowe (zapisywane dla równowagi po stronie debet) lub nie występuje.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.