Badania lekarskie

Badania lekarskie – narzucony przez Kodeks pracy obowiązek, zgodnie z którymi Pracownik podlega badaniom wstępnym, okresowym i kontrolnym. Celem tych badań jest przede wszystkim ustalenie, czy pracownik nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonywania powierzonej mu pracy oraz czy jego zdrowiu i życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo.

Spis treści

Charakterystyka

Zgodnie z art. 229 par.6 k.p. to Pracodawca pokrywa koszt przeprowadzania badań, a także inne koszty związane z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy. Wstępnym badaniom lekarskim podlegają z kolei:
  • osoby przyjmowane do pracy;
  • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy, a także inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują szkodliwe czynniki dla zdrowia bądź uciążliwe warunki.


Pracownik podlega badaniom kontrolnym także w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą. Celem takich badań jest ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. W przypadku kobiety ciężarnej pracodawca powinien udzielać jej zwolnień od pracy na zalecane przez lekarza badania związane z ciążą. Jeśli badania te nie mogą odbyć się w godzinach wolnych od pracy, pracownica za czas nieobecności nie traci prawa do wynagrodzenia.

Badaniom wstępnym nie podlegają natomiast osoby, które na podstawie umowy o pracę, zawartej bezpośrednio po rozwiązaniu czy wygaśnięciu poprzedniej umowy z danym pracodawcą, są ponownie przyjmowane do pracy u tego samego pracodawcy i na to samo stanowisko lub na stanowisko charakteryzujące się takimi samymi warunkami pracy.

Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania wtedy pracy, pracownik zachowuje swoje prawo do wynagrodzenia.

Uwagi dodatkoweObowiązkiem każdego pracodawcy jest przekazanie informacji dotyczących ryzyka zawodowego, które wiąże się z daną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Pracodawca powinien także w trybie natychmiastowym przenieść pracownika na inne stanowisko, jeśli orzeczenie lekarskie będzie stwierdzało, iż dana praca zagraża jego zdrowiu. W przypadku gdy organizacyjnie jest to niemożliwe, pracodawca musi niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Zobacz teżBibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.