Bachelor's degree

Bachelor's degreetytuł anglosaski zbliżony do polskiego Licencjatu. Przyznawany jest zwykle po ukończeniu czteroletnich studiów wyższych, chociaż niektóre programy studiów trwają 5 lat (np. architektura), a część uniwersytetów i college'ów daje możliwość ambitnym studentom ukończenia studiów w 3 lata. Zwykle przyznawane są dwa typy tytułów: Bachelor of Arts (nauki humanistyczne oraz zakres teoretyczny nauk ścisłych i przyrodniczych) oraz Bachelor of Science (nauki techniczne, przyrodnicze i ekonomiczne) w zakresie praktycznym, stosowanym i doświadczalnym. Po uzyskaniu tytułu bachelor's degree możliwe jest kontynuowanie studiów na studiach magisterskich (master's degree: Master of Arts lub Master of Science) lub doktoranckich (Doctor of Philosophy).

Spis treści

Bachelor's degree w Europie

Bachelor's degrees istnieją w niemal wszystkich krajach europejskich. Jednak w niektórych państwach Europy Kontynentalnej stopnie te zostały wprowadzone dopiero niedawno i pojawiły się wraz z wprowadzeniem systemu bolońskiego. Studia licencjackie w Europie ogólnie prowadzą do następujących powszechnie akceptowanych stopni:
 • BSc: Bachelor of Science (35% - 40% programów licencjackich);
 • BA: Bachelor of Arts (30% - 35% programów licencjackich);
 • LL.B.: Bachelor of Laws (1% całości programów, jednak powszechnie akceptowane w dyscyplinie prawa).


Pozostałe programy zazwyczaj prowadzą do B.Eng (Bachelor of Engineering) i BBA (Bachelor of Business Administration), lub innych wariantów.

Istotnym czynnikiem w wyborze kierunku i uczelni przez studentów jest czas trwania studiów, który różni się w zależności od kraju, dyscypliny i instytucji. Mieści się on zazwyczaj w przedziale 3 do 6 lat, choć najczęściej są to 4 lata.

Bachelor's degree w zakresie zarządzania

Bachelor of Business AdministrationStopień Bachelor of Business Administration (BBA) jest nadawany studentom, którzy ukończyli trzy lub czteroletnie pełnowymiarowe studia z zakresu administrowania biznesem. Stopień ten często (ale nie zawsze) wymaga studiów w jednej z dziedzin szczegółowych, np. księgowości, finansach, zarządzaniu zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzaniu, systemch informacyjnych zarządzania, nieruchomościach, zarządzaniu strategicznym i innych. Podobne programy obejmują stopnie: Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Business, Bachelor of Management Studies i Bachelor of Administrative Studies.

Bachelor of International Business EconomicsStopień Bachelor of International Business Economics (BIBE) nadawany jest studentom, którzy ukończyli czteroletnie, pełnowymiarowe studia z zakresu administrowania biznesem. W ciągu ostatnich 2 lat studenci muszą wybrać określoną dziedzinę (np. te wymienione w BBA). Ten stopień nauczany jest tylko w języku angielskim i ma wymusić na studentach pracę za granicą oraz przygotować ich do zarządzania dużymi firmami międzynarodowymi. Obowiązkowe jest studiowanie za granicą przynajmniej 6 miesięcy. Stopień ten pojawił się wraz z systemem bolońskim i jest nauczany na uczelniach takich jak Pompeu Fabra University.

Bachelor of CommerceBachelor of Commerce (BCom lub BComm w Kanadzie) jest podobny o licencjatu w ogólnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, chociaż jest bardziej teoretyczny i zazwyczaj realizowany w ramch akademickiego kierunku studiów. Różnica między BComm i BBA jest taka, że ten drugi pozwala studentom na zastosowanie teorii w rzeczywistych sytuacjach biznesowych, pierwszy natomiast koncentruje się na ideach i koncepcjach [1]. Często oferowany jest jako program trzyletni.

Bachelor of BusinessBachelor of Business (BBus lub Bbus) jest stopniem licencjackich w zakresie ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem, który oferują uniwersytety w Australii i Nowej Zelandii. Ma on podobny charakter do stopnia Bachelor of Commerce i zgodnie z przeglądem (1986) australijskiego sektora szkolnictwa wyższego Dawkinsa, często jest przyznawany na uczelniach technicznych. W porównaniu do stopnia BBA, na wielu australijskich uniwersytetach, tytuł Bachelor of Business umożliwia absolwentom zdobywanie wyższej specjalizacji na kierunku akademickim, który obrali.

Bachelor of Management and Organizational StudiesStopień Bachelor of Management and Organizational Studies (BMOS w Kanadzie) jest czteroletnim licencjackim stopniem w zarządzaniu biznesem. Stopień ten uczy wiedzy biznesowej i jest w równym stopniu teoretyczny, co praktyczny. Podstawowym wyróżnikiem stopnia BMOS jest to, że zawiera on element nauki społecznej, mieszając kursy biznesowe z tymi z nauk społecznych (np. psychologia, socjologia i ekonomia). Dzięki takiemu wykształceniu studenci są myślicielami o szerokich horyzontach.

Bachelor of Business ScienceStopien Bachelor of Business Science (BBusSc) jest podobny do stopnia BCom, jednak jest to czteroletni kurs, który kładzie nacisk na wybrany kierunek oraz obejmuje w większym stopniu teorię zarządzania. Dodatkowo, studenci, którzy realizują ten stopień mogą specjalizować się w różnych dyscyplinach ilościowych, nie dostępnych (zazwyczaj) w BComm lub BBA. Wszyscy studenci BBusSc muszą odbyć pełny kurs matematyki na pierwszym roku oraz dodatkowo kurs statystyki.

Bachelor of AccountancyBachelor of Accountancy(B.Acy lub B.Acc lub B. Accty) jest stopniem specjalizacyjnym w zakresie księgowości. Różni się on od BBA lub Bcomm specjalizacją z księgowości, dzięki czemu cały program jest skupiony na tej dziedzinie, podczas gdy pozostałe tematy mają charakter pomocniczy.Znany jest również jako: Bachelor of Accounting, Bachelor of Accounting Science lub Bachelor of Comptrolling (B.Acc.Sci. lub B.Compt.).

Bachelor of EconomicsStopień Bachelor of Economics (BEc, BEconSc; czasami BA(Econ) lub Bsc(Econ)) jest stopniem specjalizacyjnym w dziedzinie ekonomii. Kursy mogą trwać od trzech do sześciu lat i są zazwyczaj bardziej teoretyczne i matematyczne niż BBA lub BComm ze specjalizacją w ekonomii. Ekonomia nie jest dyscypliną biznesową, ale nauką społeczną, dlatego też stopnie ekonomiczne są często oferowane przez uczelnie kształcące w zakresie nauk humanistycznych.

Bachelor of Arts in Organizational ManagementIstnieje wiele innych specjalistycznych stopni biznesowych. Przykładem jest Bachelor of Arts in Organizational Management (BAOM), który jest nadawany studentom, którzy ukończyli czteroletnie studia z tego zakresu. Podstawowym celem tego programu jest nauczanie funkcji organizacyjnych, komunikacji, zachowania grupy, podejmowania decyzji, zarządzania zasobami ludzkimi i etyki. Ma on także tworzyć i rozwijać w studentach skuteczne umiejętności w zakresie zarządzania i przywództwa.

Pozostałe rodzaje Bachelor's degree

Architektura i wzornictwoStopień Bachelor of Architecture (BArch) to stopień zawodowy, przyznawany studentom, którzy ukończyli pięcioletnie studia na wybranych uczelniach. Wiele uczelni oferuje BSC lub BA (na kierunku architektura) po pierwszych trzech lub czterech latach, a następnie studia podyplomowe. Trwają one od dwóch do czterech lat i prowadzą do stopnia BArch lub MArch.

Bachelor's degree w zakresie wzornictwa (w Indonezji BDes lub Sdes) jest przyznawany tym, którzy ukończyli cztery lub cztery i pół roku studiów w zakresie projektowania. Zwykle w konkretnej dziedzinie, np. projektowanie wnętrz lub projektowanie graficzne.

SztukaBachelor of Arts (BA, AB, BS, BSc, SB, SCB, BAAS, znany również jako Baccalaureus Artium) są najbardziej popularnymi stopniami licencjackimi. Pierwotnie, w uniwersytetach w Oxfordzie, Cambridge i Dublinie, wszystkie studia licencjackie były realizowane za wydziale sztuki, stąd nazwa stopnia. Natomiast Bachelor of Applied Arts and Sciences (BAAS) to stopień, który łączy studia licencjackie i doświadczenia życia zawodowego.

InżynieriaStopień Bachelor of Engineering (Baccalaureus w Arte Ingeniaria) lub Bachelor of Applied Science [2] jest stopniem zawodowym przyznawanym studentom, którzy zaliczyli trzy- lub czteroletnie studia inżynieryjne. Typowe skróty obejmują Beng, BE, BSE, BESc i BSEng i BASc i BTech, BSC i Amie i GradIETE. BAI (Baccalaureus in Arte Ingeniaria) jest nadawany przez uniwersytet w Dublinie (Trinity College Dublin). Niektóre południowoafrykańskie uniwersytety nazywają swój stopień inżynierski Bing (Baccalaureus Ingeniaria).

Istnieją specyficzne warianty tego stopnia dla różnych poddziedzin, np. BSEE (Bachelor of Science in Electrical Engineering). Stopnie BSE i BSEng (Bachelor of Software Engineering) są nadawane odpowiednio przez Uniwersytet Waterloo i Uniwersytet w Victorii. W Indiach Bachelor of Engineering, Bachelor of Technology i AMIE (Association of Membership of Institution of Engineers) są stopniami zawodowymi nadawanymi w określonych dziedzinach inżynierskich, takich jak komputerowe, elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, komunikacyjne, cywilne, tworzyw sztucznych, chemiczne itp. Specjalizacja jest określana w nawiasach (np. "BE (komputery)").

Bachelor of Science w zakresie inżynierii technologii (BSET) jest stopniem zawodowym nadawanym studentom, którzy ukończyli czteroletnie studia z tego zakresu. W jej ramach istnieją różne warianty m.in. ogólna technologia inżynierii, technologia inżynierii mechanicznej bądź elektrycznej. Niektóre z tych opcji składają się również z opcjonalnych obszarów np. technologia inżynierii mechanicznej może zawierać projekt systemów mechanicznych, systemy produkcji, morską technologię inżynierii i inne. Stopnie w zakresie technologii inżynierii zazwyczaj prowadzą do licencji technika inżynierii, która wymaga dalszej edukacji do stopnia zawodowego inżyniera.

Informatyka i systemy informacyjneIstnieją różne stopnie licencjackie w zakresie technologii informatycznych, obejmujące programowanie, projektowanie baz danych, inżynierię oprogramowania, sieci i systemy informacyjne. Programy te przygotowują absolwentów do kształcenia na podyplomowych stopniach naukowych lub zatrudnienia w różnych rolach w ramach przemysły informatycznego. Program może kłaść nacisk na techniczne lub teoretyczne aspekty przedmiotu, w zależności od tego, który podejmie się kurs.

 • Stopnie zorientowane na teorię skupiają się na informatyce. Należą do nich stopnie Bachelor of computing (BComp) and Bachelor of computer science (BcompSc). Informatyka jest także oferowana jako kierunek w ramach wielu programów naukowych stopni licencjackich.
 • Stopie zorientowane praktycznie obejmują wiele dyscyplin z zakresu dziedziny IT, w tym inżynierię oprogramowania, systemy informatyczne oraz transmisję danych. Przykładami takich stopni są: Bachelor of Science in Information Technology (BSc IT), Bachelor of Computer Applications (BCA), Bachelor of Information Technology oraz Bachelor of Applied Science (technologii informatycznych) (BappSc(IT)).
 • Wiele uniwersytetów oferuje również stopnie łączące IT i nauki biznesowe. Programy specjalizujące w systemach informatycznych- takie jak Bachelor of Business Information Systems (BBIS)- często są określane jako stopnie zorientowane zawodowo. Stopnie bardziej ogólne to takie stopnie biznesowe, jak BBA lub Bcomm ze specjalizacją w systemach informatycznych.


Inne rodzaje Bachelor's degreeStopień Bachelor's degree można uzyskać również w zakresie m.in.:
 • opieki medycznej (np. medycyna, pielęgniarstwo, farmacja);
 • lotnictwa;
 • teologii;
 • sztuk pięknych;
 • dziennikarstwa;
 • edukacji;
 • nauk społecznych;
 • pracy socjalnej.


Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.