Zestawienie Dokumentacji Inicjowania Projektu (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Assembling the Project Initiation Documentation ang. Assembling the Project Initiation Documentation

Zestawienie Dokumentacji Inicjowania Projektu - podproces inicjowania projektu (IP), w którym pobierane są wszelkie informacje z innych poprocesów Inicjowania Projektu i zestawiona zostaje Dokumentacja Inicjowania Projektu.

Spis treści

Podstawowa zasada

W procesie Inicjowania Projektu musi istnieć centralny punkt, w którym wszystkie informacje dotyczące tego "co", "dlaczego", "kto", "jak", "gdzie", "kiedy" i "za ile" zostaną:

Informacje te zostają zestawione w Dokumentacji Inicjowania Projektu. Dokumentacja ta stanowi zbiór wielu produktów zarządczych (dokumentów) powstałych w procesie inicjowania projektu i jest wykorzystywana do uzyskania zezwolenia na kontynuowanie prac nad projektem.

Kontekst

Dokumentacja, będąca elementem wyjściowym (produktem) tego podprocesu stanowi jednocześnie przygotowanie do podjęcia przez Komitet Sterujący decyzji o wydaniu zezwolenia na dostarczenie projektu.

Podproces ten uruchamia także kolejny proces - Zarządzanie zakresem etapu.

Opis

W celu zestawienia Dokumentacji Inicjowania Projektu PRINCE2 zaleca podjęcie następujących kroków:
  • umieszczenie w dokumentacji elementów sterowania (lub jedynie nawiązanie do nich) oraz podsumowania, w jaki sposób projekt dostosował do swoich potrzeb metodykę PRINCE2
  • zebranie Dokumentacji Inicjowania Projektu
  • przeprowadzenie sprawdzianu krzyżowego informacji zawartych w różnych dokumentach, by upewnić się co do ich spójności
  • konsultację z Nadzorem Projektu w celu sprawdzenia, czy zestawiona Dokumentacja Inicjowania Projektu spełnia oczekiwania Komitetu Sterującego i/lub kierownictwa organizacji/programu
  • przygotowanie do kolejnego etapu (i tym samym uruchomienie procesu Zarządzania zakresem etapu
  • skierowanie prośby do Komitetu Sterującego o udzielenie zezwolenia na dostarczenie projektu


Własność/OdpowiedzialnośćWejścia i wyjścia

Elementami wejściowymi tego podprocesu są:

W razie potrzeby można skorzystać także z:

Natomiast do elementów wyjściowych należą:

Bibliografia

  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.