Aktywność zawodowa

Aktywność zawodowa - wykonywanie pracy przynoszącej dochód, uczestnictwo w procesie produkcji społecznej.

Za ludność aktywną zawodowo uważa się wszystkie osoby pracujące zawodowo oraz niezarejestrowanych bezrobotnych. Do grupy osób aktywnych zawodowo nie zaliczają się uczniowie odbywający naukę zawodu, gospodynie domowe i osoby żyjące wyłącznie z kapitału.

O poziomie aktywności zawodowej decydują czynniki demograficzne oraz społeczno-ekonomiczne. Poziom aktywności zawodowej jest wyrażany współczynnikami aktywności zawodowej, które są obliczane według płci, różnych przedziałów wieku, dla ludności rolniczej i nierolniczej, miejskiej i wiejskiej. Trudności w porównywaniu danych powoduje fakt, że w niektórych krajach do aktywnych zawodowo zalicza się czasami także: pracujących więźniów, osoby odbywające zasadniczą służbę wojskową, pracujących zakonników i gospodynie domowe, pomagające w gospodarstwie rolnym.

Nadmierna aktywność zawodowa może mieć negatywne skutki, takie jak Przeciążenie pracą, Psychiczne obciążenie pracą i Wypalenie zawodowe.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.