Akredytacja

Akredytacja - formalne uznanie przez upoważnioną jednostkę akredytującą kompetencji organizacji działających w obszarze oceny zgodności, czyli jednostek certyfikujących, inspekcyjnych lub laboratoriów do wykonywania określonych działań (badania, nadawania i cofania certyfikatów).

Jednostka akredytująca ocenia czy jednostka certyfikująca jest kompetentna w zakresie certyfikacji danego standardu. Jeśli ocena jest pozytywna jednostka certyfikująca otrzymuje świadectwo certyfikacji z odpowiednim zakresem.

Spis treści

Status prawnyZgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności[1], w Polsce krajową jednostką akredytującą, upoważnioną do akredytacji jednostek oceniających zgodność, jest Polskie Centrum Akredytacji. PCA działa zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o systemie oceny zgodności, w rozporządzeniu (WE) 765/2008, normie PN-EN ISO/IEC 17011:2006 Ocena zgodności. System akredytacji prowadzony przez PCA jest dostępny dla wszystkich jednostek oceniających zgodność, niezależnie od ich wielkości, statusu prawnego oraz uczestnictwa w jakiejkolwiek organizacji lub grupie organizacji, a udział w nim jest dobrowolny.

Akredytacja transgraniczna

Zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporzadzeniu (WE) 765/2008, jednostki oceniające zgodność powinny ubiegać się o akredytację w państwie w którym mają siedzibę. Istnieją jednak try wyjątki od tej reguł. Jednostka oceniająca zgodność może ubiegać się o akredytację w innym państwie gdy:
  • państwo w którym znajduje się siedziba nie powołało krajowej jednostki akredytacyjnej;
  • krajowa jednostka akredytująca nie dokonuje akredytacji takiej działalności, dla której wnioskuje się o akredytację;
  • krajowa jednostka akredytująca nie przeszła z powodzeniem oceny wzajemnej.

Zobacz teżBibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.