Agencja zatrudnienia

Agencja zatrudnienia - niepubliczna lub państwowa jednostka organizacyjna, świadcząca usługi w zakresie pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.

Spis treści

Rodzaje agencjiNa dzisiejszym rynku pracy wyróżniamy trzy rodzaje agencji zatrudnienia:
  • pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub u pracodawców zagranicznych;
  • doradztwa personalnego i zawodowego;
  • pracy tymczasowej.


Często jednak zdarza się na dzisiejszym rynku pracy, że jedna tego typu instytucja posiada w zakresie swojej działalności kompetencje wszystkich trzech wyżej wymienionych rodzajów agencji. Używając więc terminu agencja zatrudnienia, często ma się do czynienia z zintegrowaną agencją pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.

Biuro pośrednictwa pracyAgencje tego typu pomagają bez opłat w znalezieniu pracy osobom bezrobotnym. Usługi te świadczą głównie Powiatowe Urzędy Pracy, ale również takie instytucje jak: gminne i wojewódzkie Urzędy Pracy czy Biuro Pośrednictwa Pracy dla Osób Niepełnosprawnych. Pośrednictwem pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub pośrednictwem do pracy za granicą zajmują się też prywatne agencje pośrednictwa pracy i Ochotnicze Hufce Pracy. W swoim ogólnym zarysie agencje te udzielają pomocy w zakresie selekcji i służą poradnictwem zawodowym [1].

Wedle Biuletynu Informacji Publicznej biura takie udzielają dwustronnej pomocy: bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Udzielają one także informacji pracodawcom o kandydatach oraz inicjują spotkania między nimi a potencjalnymi pracownikami[2].

Agencja doradztwa personalnego i zawodowegoAgencje doradztwa personalnego zaliczane są do wyspecjalizowanych firm prywatnych, świadczących usługi rekrutacji pośredniej. Oferują kompleksowe usługi w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy. Świadczą też usługi w ramach badania i oceny pracowników, wykorzystują metody assessment i development center, prowadzą testy i wywiady służące jak najskuteczniejszemu pozyskaniu pracowników dla swoich klientów. Ta forma funkcjonowania agencji zatrudnienia jest odpłatna.

Agencja pracy tymczasowejAgencje pracy tymczasowej, podobnie jak agencje doradztwa personalnego, świadczą usługi rekrutacji pośredniej. Wedle artykułu 18 Ustawy o Promocji Zatrudnienia[3], agencję taką cechuje działalność, polegająca na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu ich do pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. W myśl tej samej Ustawy agencje pracy tymczasowej, jako agencje zatrudnienia należą do grupy instytucji rynku pracy i są podmiotami wpisanymi do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia i świadczącymi usługi w zakresie pracy tymczasowej[4].

W przypadku tej kategorii agencji ostatnio spotykanym zjawiskiem jest też leasing pracowniczy. Polega to na tym, że agencja „wynajmuje” swoich pracowników zainteresowanemu pracodawcy. Innym interesującym zjawiskiem jest tzw. lease-back, związany w pewnym sensie z procesami sourcingu i outsourcingu. Pracodawca, będący klientem danej agencji pracy wydziela zatem z obszaru swojej działalności funkcję personalną i powierza ją podmiotowi zewnętrznemu. W tym wypadku pracownik jest rekrutowany przez pracodawcę a na drodze samego outsourcingu funkcji personalnej, pracownik ten zatrudniony zostaje przez podmiot zewnętrzny wykonujący pracę na rzecz pracodawcy-klienta.

Podstawy prawne i formy działańW większości krajów działalność tego typu agencji jest prawnie regulowana. W Polsce, aby agencja zatrudnienia działała legalnie, musi uzyskać certyfikat o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia. Zadania z zakresu prowadzenia agencji zatrudnienia regulują wtedy odpowiednie ustawy i poprawki. Nadrzędnym dokumentem jest Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac.

Do podstawowych zadań agencji zatrudnienia należy rekrutowanie kandydatów do pracy i wysyłanie ich do różnych firm, które zleciły agencji pracy pozyskanie pracowników. Agencje pracy, obok owych podstawowych usług świadczonych w sferze zatrudniania i obsługi kadrowo – płacowej pracowników, świadczą ponadto rozbudowane usługi w zakresie rekrutacji i selekcji kandydatów do pracy na rzecz swoich klientów. Oprócz rekrutacji czy selekcji wiele firm oferuje także przeprowadzenie adaptacji pracowników. Wiele wyspecjalizowanych firm korzysta z wielu nowoczesnych metod takich jak np. assessment center, który polega na wszechstronnym, kompleksowym badaniu predyspozycji kandydatów do pracy, a jej podstawowym celem jest wyłonienie z grupy kilku bądź kilkunastu osób, ubiegających się o to samo stanowisko pracy, jednej lub kilku najlepiej spełniających stawiane wymagania.

Zatrudniając coraz lepiej wykwalifikowanych rekruterów agencje zatrudnienia nie poprzestają tylko na analizie aplikacji, przeprowadzaniu testów selekcyjnych, psychologicznych, merytorycznych czy wywiadach, ale wykorzystują również metody Executive search i head huntingu. Agencje zatrudnienia, które wykorzystują wszystkie wymienione metody i techniki są stosunkowo kosztowne, co może stanowić przeszkodę dla małych firm. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie te narzędzia są wykorzystywane w procesie każdej rekrutacji. W wielu przypadkach następuje jedynie analiza nadesłanych dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjne.

Specjaliści ds. personalnych (rekrutacji, HR, kadr) których zatrudniają agencje często dzielą się swoją wiedzą w formie odpłatnych lub bezpłatnych Szkolenia|szkoleń. Wykonują to w obrębie swojej agencji bądź u danego przedsiębiorcy-klienta, gdzie szkolą inne osoby pracujące w tej branży a nie posiadające jeszcze tak dużego doświadczenia. W tym wypadku mamy do czynienia z jeszcze jedną formą działania czyli coachingiem.

Polski rynek agencji zatrudnieniaBardzo dynamiczny rozwój agencji zatrudnienia w Polsce zauważalny jest już od kilku lat. Między 2003-2005 pomyślna koniunktura doprowadziła do kilkukrotnego przyrostu agencji zatrudnienia (z 384 do 1979 podmiotów). Na koniec 2009 r. funkcjonowało w Polsce już ok. 2941 podmiotów posiadających status agencji zatrudnienia, w tym np. 1077 świadczyło usługi pracy tymczasowej. Już we wczesnych latach 90. miały one swój wpływ na zatrudnienie, jednakże najintensywniej proces ten przebiegał w latach 2003-2009. Już w 2004 roku liczba osób zatrudnionych za pośrednictwem agencji pośrednictwa pracy wynosiła ok. 100 tyś., podczas gdy w 1990 było to tylko 13 tyś.

Tak jak w innych branżach i dziedzinach gospodarki, także rynek agencji zatrudnienia odczuł oczywiście znaczący spadek koniunktury, czego przejawem był widoczny spadek liczby zatrudnionych pracowników w 2009 r. Dane te odnoszą się jednakże tylko do pracowników tymczasowych, bowiem to w tym sektorze, w roku 2009 wszystkie agencje skierowały do pracy tymczasowej w sumie 350373 osób i w porównaniu do roku 2008 liczba ta spadła aż o 26%

Warto podkreślić, że obecnie agencje zatrudnienia na polskim rynku są instytucjami zatrudniającymi specjalistów w dziedzinie rekrutacji, prawa pracy, szkoleń i tym samym stają się często niezbędną formą pomocy dla pracodawców, którym brak wiedzy z tego zakresu. Znajomość rynku pracy oraz wszelkich aktywności z nim związanych daje firmom, korzystającym z usług agencji pracy poczucie bezpieczeństwa i pewność, iż zostaną im zaproponowane najlepsze i najnowocześniejsze środki do rozwiązania danego problemu, z zachowaniem przepisów prawa.

O samym rozwoju branży w ostatnich latach może świadczyć fakt, iż agencje zatrudnienia, podobnie jak coraz to nowsze portale rekrutacyjne korzystają z podobnej koniunktury. W samym styczniu 2011 r. jeden z polskich portalów rekrutacyjnych pracuj.pl zanotował co najmniej 1600 nowych ofert[5]. Kryzys ekonomiczny jaki dotknął Europę, w tym i Polskę, wpłynął w pewnym stopniu na zahamowanie rozwoju branży. Warto podkreślić jednak, iż obecne statystyki wskazują na duży deficyt wykwalifikowanych pracowników, z którym boryka się 37% pracodawców w Polsce i 34% na świecie. Profesjonalne agencje zatrudnienia mogą być zatem skutecznym lekarstwem dla firm borykających się z owym problemem.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.