Księgowa stopa zwrotu Przekierowano ze strony: Accounting Rate of Return ang. Accounting Rate of Return, ARR, Average Rate of Return

Księgowa stopa zwrotu (stopa zwrotu z inwestycji, przeciętna stopa zwrotu nakładów inwestycyjnych) - nieskomplikowana Metoda oceny inwestycji, opierająca się o stosunek pomiędzy nakładami a efektami. To relacja korzyści netto realizowanych przez dane przedsięwzięcie inwestycyjne do nakładów, jakie zostały poniesione. Podstawowym założeniem jest to, iż zarówno wartości korzyści netto jak i nakładów są wyrażone jako kategorie księgowe.

Spis treści

Definicja

Księgowa stopa zwrotu wyraża procentowy stosunek przeciętnego - założonego w okresie rozpatrywania projektu - zysku netto do wielkości nakładów początkowych, co można przedstawić następująco:gdzie:
 • Zn - roczny zysk netto, osiągany w trakcie funkcjonowania przedsięwzięcia,
 • N - wartość kapitału służącego sfinansowaniu nakładów początkowych.


Odmiany księgowej stopy zwrotugdzie:
 • - średnioroczny zysk netto - obliczany z całego okresu funkcjonowania projektu inwestycyjnego, przedsięwzięcia,
 • Zn - roczny zysk netto,
 • N - zaangażowany kapitał - nakład całkowity,
 • Nw - wielkość zaangażowanego kapitału własnego (np. zakładowego),
 • O - roczne (okresowe) koszty kapitału (odsetki od kredytów).


Dwie pierwsze relacje bazują na wielkościach rocznych. Punktem wyjścia przy ich obliczaniu jest wybór pewnego normalnego, reprezentatywnego roku w okresie trwania projektu inwestycyjnego. Dane dotyczące tego typowego roku powinny charakteryzować cały okres funkcjonowania projektu, cechujący się między innymi pełnym wykorzystaniem zdolności produkcyjnych. W praktyce dokonanie takiego wyboru nastręcza dość dużo trudności, co jest powodem zmian w ustawach podatkowych, czy zmian oprocentowania kredytów bankowych lub pożyczek. Zaleca się zatem ze względu na powyższe wykorzystywanie wielkości przeciętnych, uwzględnionych w dwóch ostatnich wzorach.[1]

Wykorzystanie

ARR określa ile na jedną złotówkę całkowitych nakładów inwestycyjnych przypada średniej korzyści netto, która wyraża się zyskiem netto, czyli jaka część nakładów zostanie pokryta średniorocznym zyskiem netto. ARR ujemna oznacza, jaką część nakładu pokryją zyski z jednego roku eksploatacji inwestycji, natomiast dodatnia wartość ARR - jaka część rocznego zysku z inwestycji zostanie przeznaczona na inwestycję.

Opierając się wyłącznie o metodę ARR nie można zbudować obiektywnego kryterium decyzyjnego, lecz trzeba określić wartość graniczną stopy zwrotu kgr, która określana jest w sposób subiektywny. Może nią być:
 • ROAf - księgowa stopa zwrotu z aktywów dla całej firmy
 • ROAb - średnia księgowa stopa zwrotu z akt. dla branży
 • ROIb - przeciętna księgowa stopa zwrotu z inwestycji dla branży


Jeżeli:
 • ARRROAf lub ROAb albo ROIb - przedsięwzięcie opłacalne
 • ARR < ROAf lub ROAb albo ROIb - przedsięwzięcie nieopłacalne


Księgowa stopa zwrotu pozwala na uproszczoną ocenę opłacalności pojedynczych projektów inwestycyjnych, lub grupy projektów, z których następnie dokonać można wyboru najbardziej opłacalnego. W pierwszym przypadku niezbędne jest porównanie księgowej stopy zwrotu do stopy granicznej, określonej na podstawie rynkowej stopy procentowej lub wyrażającej koszt kapitału firmy. W drugim natomiast przypadku, najbardziej opłacalnym przedsięwzięciem jest to, które charakteryzuje się najwyższym współczynnikiem ROI.

Zalety i wady

Zalety:
 • Prosta i zrozumiała
 • Łatwa do obliczenia
 • Potrzebne informacje zwykle dostępne


Wady:
 • Nie uwzględnia zmiennej wartości pieniądza w czasie
 • Przyjmuje zysk jako miernik korzyści netto przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • Wymaga subiektywnego wyznaczenia wartości granicznej stopy zwrotu
 • Nie można jej stosować do przedsięwzięć charakteryzujących się różnym poziomem ryzyka


Jako, ze metoda ARR jest podobna do wyliczeń np. stopy zwrotu z inwestycji czy stopy zwrotu na kapitale, jest ona często akceptowana w firmach zachodnich. Z drugiej strony jest ona często krytykowana w podręcznikach, ze względu na zasadnicze błędy metodologiczne.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.