Absencja pracownicza

Absencja pracownicza – usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy. Powoduje ona zmniejszenie ilości czasu pracy, co dla pracodawcy jest niekorzystnym zjawiskiem. Podstawą nieobecności w pracy są urlopy oraz zwolnienia z tytułu choroby bądź opieki. Długość tej nieobecności jest unormowana przez przepisy prawne np. Kodeks Pracy. Reguluje on zasady oraz wymiar nieobecności pracownika.

Spis treści

Główne przyczyny absencjiUrlopy
 • Urlop wypoczynkowy - ma na celu regenerację sił pracownika. Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi obecnie 20 dni, gdy staż pracy pracownika wynosi mniej niż 10 lat, 26 dni, gdy staż pracy pracownika wynosi ponad 10 lat.
 • Urlop bezpłatny - gwarantuje go pracownikowi samo zatrudnienie. Prawo do bezpłatnego urlopu przysługuje pracownikowi za zgodą pracodawcy.
 • Urlop macierzyński - przysługuje zatrudnionej kobiecie w związku z urodzeniem dziecka. Jego wymiar wynosi 18 tygodni przy pierwszym porodzie i 20 tygodni przy każdym następnym, a 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie. Część tego urlopu może być wykorzystana przed datą porodu. Obecnie niewykorzystana część urlopu macierzyńskiego po porodzie może być udzielona zatrudnionemu ojcu, jeżeli matka wróciła do pracy.
 • Urlop wychowawczy - przysługuje pracownikowi w wymiarze do 3 lat, lecz nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 roku życia. Urlop ten może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach, których wymiar określa pracownik. Pracownik posiadający co najmniej sześciomiesięczny okres zatrudnienia może skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Ponadto pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w wymiarze 2 dni. Pracownik zawsze, w przypadku choroby własnej bądź dziecka, może uzyskać zwolnienie z pracy z tytułu choroby.


Absencje losowe

Szczególnie negatywny wpływ na stabilność funkcjonowania podmiotu ma absencja nieprzewidywalna, a w szczególności zwolnienia z tytułu choroby. Głównymi czynnikami determinującymi absencję chorobową są:
 • stan zdrowia zatrudnionych;
 • warunki pracy;
 • czynniki psychospołeczne.
Obecnie coraz większą rolę w rozmiarach absencji chorobowej odgrywają czynniki psychosocjologiczne, czyli m.in. brak satysfakcji z pracy, brak motywacji, złe relacje interpersonalne z przełożonymi lub współpracownikami, problemy w wyborze wolnych dni. Należy również zauważyć, że absencja pracownicza jest znacznie większa wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Wynika to głównie z wykonywania przez kobiety funkcji rodzicielskich i opiekuńczych w rodzinie.

Zarządzanie absencjąAbsencja pracownicza, w szczególności absencja chorobowa, ma negatywny wpływ na stabilność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jak pokazują niektóre badania sprawne zarządzanie firmą może jednak zmniejszyć poziom absencji chorobowych w danej firmie. Między 2006 a 2011 średnia liczba zwolnień chorobowych spadła z siedmiu do pięciu dni rocznie. Warto zaznaczyć, że dla firmy zatrudniającej około 100 osób to tak jakby pracował w niej jeden dodatkowy pracownik. Wynik taki był efektem sprawnego zarządzania i pracy wykwalifikowanych menedżerów. Wiele nieobecności wynika bowiem z niewłaściwego zarządzania w organizacji. Napięta atmosfera w pracy, Stres i niekorzystne warunki fizyczne w miejscu pracy mogą znacząco przyczynić się do zwiększenia liczby urlopów.

Przyczynami wielu nieobecności pracowniczych są też takie czynniki jak:
 • brak motywacji;
 • nadmiar obowiązków;
 • monotonia pracy;
 • problemy w życiu osobistym;
 • konflikty w zespole pracowniczym.


Ważnym krokiem w redukcji nieobecności jest nauczenie podwładnych sposobów radzenia sobie z biurową presją poprzez organizację szkoleń, ustalanie pracownikom regularnych przerw czy budowanie pozytywnych relacji w zespole.To właśnie dobra atmosfera w pracy i poczucie posiadania wpływu na decyzję firmy sprawia, że pracownicy czują się zaangażowani i niechętnie opuszczają miejsce pracy. Istotą zmniejszania absencji jest zatem mądre Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Duże znaczenie ma w tym procesie wzmacnianie motywacji np. poprzez organizację konkursów za wyniki.

Zobacz też

Bibliografiaostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.