OPM3 Przekierowano ze strony: ANSI/PMI 08-004-2008 ang. Organizational Project Management Maturity Model, ANSI/PMI 08-004-2008

OPM3
best practice
Zarządzanie dojrzałością
Logo OPM3
WłaścicielPMI
RozpowszechnianiePMI
Powstanie1998 r.
Aktualna wersjaOPM3 Second Edition (2008 r.)
CertyfikacjaPMI
SpołecznośćPMI
Oficjalna strona internetowa


OPM3 - powszechnie uznawany standard zawierający najlepsze praktyki oceny i rozwijania dojrzałości w obszarze zarządzania portfelem, zarządzania programami i zarządzania projektami. Jest opracowany i dostarczany przez PMI (ang. Project Management Institute). OPM3 zapewnia organizacjom metodę pomagającą zorientować się w procesach Organizacyjnego Zarządzania Projektami (ang. Organizational Project Management, OPM) i zmierzyć możliwości przeprowadzenia poprawy. Pomaga organizacjom określić kierunki rozwoju (ang. roadmap), którymi przedsiębiorstwo będzie podążać, aby poprawić swoje wyniki. Druga edycja z 2008 roku została uznana przez ANSI (ang. American National Standards Institute) za amerykański krajowy standard oznaczony ANSI/PMI 08-004-2008.

Spis treści

Historia

W 1998 roku PMI zadeklarował program OPM3, którego celem było opracowanie Modelu Dojrzałości Organizacyjnego Zarządzania Projektami, który zostałby globalnym standardem. Podczas prac rozwojowych zespół wolontariuszy przeanalizował dwadzieścia siedem istniejących modeli i wielokrotnie przeprowadzał sondaże wśród 30 000 praktyków.

Koncepcja modelu dojrzałości została spopularyzowana pomiędzy 1986 a 1993 przez centrum badawczo-rozwojowe SEI (ang. Software Engineering Institute) uniwersytetu Carnegie Mellon, które stworzyło model CMM dla rozwoju oprogramowania. Zespół ochotników programu OPM3 przeanalizował CMM i inne modele, by zrozumieć zakres każdego z nich, ich możliwości, metodyki ocen, struktury i procedury stosowania. Podsumowanie przeprowadzonej analizy dowiodło, że istniejące modele zostawiały bez odpowiedzi wiele ważnych pytań w obszarze dojrzałości Organizacyjnego Zarządzania Projektami, oraz że zespół powinien kontynuować budowę oryginalnego modelu dzięki wsparciu PMI.

Zespół wykorzystał technikę burzy mózgów, aby zidentyfikować elementy Organizacyjnego Zarządzania Projektami w taki sposób, że żadna osoba nie będzie mogła zdominować procesu. Uczestnicy zostali poproszeni o zasugerowanie elementów, które stanowią o dojrzałości w OPM. Zebrane elementy dopracowano tak, aby pozwalały testować zdolności, skonsolidowano i w końcu pogrupowano nazywając Najlepszymi Praktykami OPM3. Każdy status Najlepszych Praktyk OPM3 opisany jest przez grupę statusów dotyczących zdolności OPM3. Zdolności OPM3 są możliwymi do weryfikacji statusami standardów OPM3 (nie najlepszych praktyk OPM3) i to rozróżnienie doprowadziło do rozwoju różnego rodzaju produktów. Aby zapewnić zgodność ze standardem PMI PMBoK, procesy z tego standardu zostały włączone w pierwszą edycję OPM3 opublikowaną w grudniu 2003.

Z chwilą wydania OPM3 środowisko użytkowników wyraziło swoje zainteresowanie co do rozwoju produktów wspierających i usług dla przedsiębiorstw, które przyjmowały ten model. PMI Inc. w odpowiedzi rozwinęło OPM3 Online, bazę danych opartą na technologii Web, która umożliwia użytkownikom wyszukanie najlepszej praktyki OPM3, przeprowadzenie podstawowej oceny modelu i ustanowienie tego punktem referencji podczas wdrażania ulepszeń. Krótko potem PMI Inc. stworzyło także OPM3 ProductSuite - zestaw certyfikacji i narzędzi programowych, które umożliwiały dostawcom usług bardziej skuteczną diagnostykę i narzędzia ulepszające.

Podążając za typowym dla PMI Inc. cyklem rozwoju standardu, w 2005 roku powołany został zespół Drugiej Edycji OPM3, aby zaktualizować standard oparty na doświadczeniu w tej dziedzinie i dalszym dostosowywaniu do innych standardów PMI Inc. Zespół pracował z PMI Inc., aby opublikować drugą edycję standardu w grudniu 2008. Zbiegła się ona z czwartą edycją PMBoK, drugą edycją Standard for Program Management - standardu zarządzania programami i drugą edycją Standard for Portfolio Management - standardu zarządzania portfelem.

Zawartość

OPM3 obejmuje obszary Organizacyjnego Zarządzania Projektami, czyli Zarządzanie projektami, Zarządzanie programami i Zarządzanie Portfelem Projektów. Zapewnia systematyczne podejście dopasowane do realizacji celów strategicznych i łączące w unikalny sposób te trzy obszary w jeden model dojrzałości.

OPM3 zapewnia klucz do Organizacyjnego Zarządzania Projektami z trzema, wspólnymi elementami:
  • Wiedza (ang. Knowledge) - pozwalająca na poznanie setek najlepszych praktyk.
  • Ocena (ang. Assessment ) - umożliwiająca zbadanie obecnych możliwości organizacji i identyfikację obszarów wymagających poprawy.
  • Ulepszenie (ang. Improvement) - dająca możliwość użycia kompleksowej oceny, aby wyznaczyć kroki w celu osiągnięcia poprawy wyników.


Jeśli chodzi o inne standardy PMI Inc., zamiarem modelu OPM3 nie jest wskazywanie użytkownikom, jakie ulepszenia zastosować i jak powinny być zastosowane. OPM3 raczej zapewnia wytyczne co do rodzajów czynności, jakie organizacja może wykonać w celu osiągnięcia doskonałości Organizacyjnego Zarządzania Projektami. Konsultanci certyfikowani przez PMI Inc. w OPM3 ProductSuite są szkoleni, aby pomagać organizacjom w identyfikacji i wyborze wśród opcji naprawczych opartych na strategicznych priorytetach, korzyściach, kosztach, technicznych wymogach i innych czynnikach.

Korzyści

OPM3 został zaprojektowany, aby zapewnić szeroki zakres korzyści dla organizacji, wyższego kierownictwa i dla osób zaangażowanych w zarządzanie projektami. Wśród korzyści wynikających z użytkowania OPM3 można wymienić:
  • wzmacnianie połączenia pomiędzy strategicznym planowaniem i wykonaniem, tak że wyniki projektu są przewidywalne, solidne, spójne i są powiązane z sukcesem organizacji,
  • identyfikowanie Najlepszych Praktyk, które będą wspierać zastosowanie strategii organizacyjnej poprzez udane projekty,
  • identyfikowanie specyficznych zdolności, które tworzą Najlepsze Praktyki i zależności między tymi zdolnościami a Najlepszymi Praktykami.


Kontrowersje wokół OPM3

Stale rośnie krytyka narzędzia programowego OPM3 Online. Od czasu jego udostępnienia użytkownicy zgłaszają, że jest to powierzchowne badanie, że nie gromadzi informacji potrzebnych do zastosowania OPM3 przez organizację, że generuje błędne wyniki i że na dłuższą metę te fakty zniszczą OPM3.

Standard OPM3 musi być zastosowany w cyklu 1) ocena, 2) poprawa i 3) ponowna ocena. Te trzy kroki konieczne są do rozplanowania rzeczywistych ulepszeń i dowiedzenia udanej zmiany. Jeśli cykl nie zostanie zamknięty, zastosowanie OPM3 może skończyć się porażką. Nagromadzenie informacji o takich porażkach może skończyć się degradacją marki OPM3.

Większość użytkowników zgadza się, że OPM3 Online jest gorszy od narzędzi programistycznych należących do OPM3 ProductSuite. Dzieje się tak, ponieważ OPM3 Online koncentruje się na jednym z trzech etapów i, co ważniejsze, nie umożliwia wykonania kolejnego kroku. Natomiast OPM3 ProductSuite umożliwia wykonanie wszystkich trzech etapów, jednak wymaga zaangażowania certyfikowanych przez PMI konsultantów OPM3.

PMI kontynuuje promowanie OPM3 Online, ponieważ jest to strumień dochodów płynący bezpośrednio do PMI z pułapem cenowym niższym niż OPM3 ProductSuite, umożliwiając PMI obniżenie ceny i kanibalizowanie OPM3 ProductSuite. Wydaje się, że strategią PMI, jest koncentrowanie się na zdobywaniu nowych użytkowników OPM3 Online zamiast umożliwiać organizacjom zastosowanie standardu OPM3 do zwiększenia ich możliwości i dojrzałości.

Niektórzy krytycy twierdzą, że OPM3 Online nie odzwierciedla standardu OPM3. Potwierdza to fakt, że narzędzie to nie zawiera jasnych pytań o ocenę statusu zdolności, które są podstawą standardów OPM3. Ich ocena jest niezbędna do podnoszenia dojrzałości. Godne uwagi jest, że OPM3 Online wyklucza 72% Standardu OPM3. Dlatego też nazwa OPM3 Online, która sugeruje wersję online standardu OPM3 może wprowadzać w błąd.

Użytkownicy OPM3 Online nie mogą określić rzeczywistych możliwości, wyników, najlepszych praktyk organizacji i odpowiadających im opcji na polepszenie według standardu OPM3. Dlatego też ocena rezultatów lub wyników OPM3 online kwalifikuje się do zaskarżenia. Z drugiej strony więcej organizacji uznaje, że OPM3 ProductSuite jest solidniejszym narzędziem, który umożliwia konkretną ocenę dojrzałości i które funkcjonuje na możliwym do przetestowania poziomie, umożliwiając identyfikację konkretnych opcji na ulepszenie, które współgrają ze standardem OPM3. Ale OPM3 ProductSuite mogą używać wyłącznie konsultanci, którzy są certyfikowani przez PMI i którzy płacą licencję i opłaty manipulacyjne dla PMI Inc.

W 2010 PMI wycofało OMP3 Online z rynku PMI i rozpoczęło dystrybucję licencji dla społeczeństwa przez zarejestrowanych, certyfikowanych profesjonalistów OPM3 przenosząc ryzyko (zobowiązanie finansowe lub nieudane zastosowania OPM3) na profesjonalistów OPM3.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.