Łańcuch logistyczny ang. Supply chain

Łańcuch logistyczny – łańcuch transportowo-magazynowy, który stanowi technologiczne połączenie punktów magazynowych i przeładunkowych z drogami przewozu towarów. Łańcuch dostaw rozumiany jest zatem jako przepływ surowców, materiałów, podzespołów i wyrobów gotowych od momentu pozyskania tych pierwszych, do momentu konsumpcji wyrobu finalnego przez użytkownika końcowego.

Charakterystyka

Poszczególne działania w ramach funkcjonowania łańcucha logistycznego to kolejne etapy całego procesu przepływu towarów i usług od producenta do konsumenta. Wszystkie operacje oraz procesy zamówień i polityki zapasów poszczególnych ogniw tego łańcucha są organizacyjnie i finansowo skoordynowane. W łańcuchu logistycznym możemy wskazać na istnienie kilku podstawowych procesów, m.in.:

Łańcuchy logistyczne jako łańcuchy dostaw, różnią się między sobą poziomem złożoności i strukturą (np. równoległa, szeregowa, rozgałęziona), jedna możemy wyróżnić cztery podstawowe typy ogniw każdego łańcucha logistycznego:

Łańcuch logistyczny można zatem określić jako sieć logistyczną rozciągającą się pomiędzy rynkiem zaopatrzenia i zbytu, a w bardziej szczegółowym ujęciu – pomiędzy producentami, dostawcami, ogniwami handlu, przedsiębiorstwami świadczącymi usługi logistyczne i ostatecznymi odbiorcami.

Współpraca przedsiębiorstw, dostawców, odbiorców, kooperantów i innych ogniw łańcucha, umożliwia płynne przemieszczanie się nie tylko towarów, ale także informacji i środków finansowych.

Zobacz też

Bibliografia

  • P. Blaik: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania PWE, Warszawa 2010
  • E. Gołembska: Podstawy Logistyki Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006
  • Łańcuch logistyczny, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 28 sierpnia 2016 r.