Inwestycja – aktywa finansowe , nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne , które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych. Do...